Документи


Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" №67 19/06/2019 година


Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" №1 06/06/2019


Баланс на бюджета за 2019 година
Начален план ДГ "ВАЛЕНТИНА" гр. Ямбол


Удостоверение за завършено ПУО - ДГ "ВАЛЕНТИНА" гр. Ямбол


БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 година
Начален План ДЕТСКА ГРАДИНА "ВАЛЕНТИНА"


БЮДЖЕТ
за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение ДГ "ВАЛЕНТИНА" за 2017 годинаНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ВАЛЕНТИНА“

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“ ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

Обществен съвет към детската градина „Валентина“ - орган за подпомагане и граждански контрол в управлението